אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

תנאי שימוש


במגזין אימגו (להלן ".אימגו".) מתפרסמים תכנים שמקורם בגולשי האתר. התכנים כאלה מתפרסמים בקבוצות דיון –פורומים וכתגובות למאמרים במתפרסמים באתר. מסירת תכנים לפרסום במגזין אימגו אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

מגזין אימגו מעודד את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה משתמשי האתר בו. על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאי מגזין אימגו לבדוק את התכנים ולהסיר דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

מגזין אימגו אינו נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת המגזין או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באימגו, חלה על הגולש אחריות מלאה הבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר על הגולשים לפרסם באימגו את התכנים הבאים:

תכנים פורנוגראפים או בעל אופי מיני.

תכנים בעלי אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.

תכנים שיש בה, עידוד לגזענות, או אפליה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

תכנים המהווים לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.

תכנים החושפים אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.

תכנים המעודדים ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
תכנים הפוגעים בזכויות קנייניות של אחרים או מפרים אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.

תכנים הנוגעים לקטינים וחושפים, את פרטיהם או את דרכי ההתקשרות עימם.

תכנים של סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים.

כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אימגו בפרט.

כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו".ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

מגזין אימגו רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באימגו, במשתמשיו, במגזין אימגו או במי מטעמה. בנוסף, מגזין אימגו יהיה רשאי במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באימגו. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מגזין אימגו לפי כל דין.

מרגע שהוספת תוכן לאתר אין ביכולתך לבוא בדרישה לגבי הסרתו, עריכתו, עיצובו או דרישה אחרת.

מגזין אימגו רשאי לערוך כל תוכן כזה או להסירו, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו.

מגזין אימגו מבדיל בין תגובות למאמרים (תגובות אלו מופיעות פעמיים: הן מתחת למאמר והן מתחת לפורום) ובין הודעות בפורום. מתחת למאמרים תופעל צנזורה לשיקול דעתם של אחראי הפורום. הודעות חוזרות ונשנות המועלות על ידי אותם כותבים יוסרו. הודעות מסוג זה יורשו להישאר בפורום תחת נושא חדש או ישן. כותבים בעלי אג'.נדה מסויימת מומלץ להם לפתוח בלוג לפריסת משנתם, תגובות מתחת למאמרים אינם מיועדים לכך.

מגזין אימגו מבדיל בין כותבים אנונימיים לאלו המזדהים בשמם המלא. כותבים אנונימיים מורשים להגיב בפורום ומתחת למאמרים אך הודעותיהם יסרקו ביתר קפידה.

התכנים שתמסור לפרסום באימגו יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באימגו או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

מגזין אימגו מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באימגו. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של מגזין אימגו, ולפיכך האתר אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו".ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

הנצפים ביותר

.