אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

משבר חברת הרכבות האמריקאית


עודד רוט's picture

פעמים רבותהמציאות עולה על הדמיון. בארה"ב - מעוז הקפיטליזם הליברלי - פועל מונופולסוציאליסטי המצוי במשבר כלכלי מתמשך וזוכה בחירוק שיניים לתמיכה כספית שלהממשל. המשבר של חברת הרכבות האמריקאית “amtrak” מעורר מחשבותעל חלוקת העולם לשחור ולבן, לקפיטליסטים ולקומוניסטים, למפריטיםולמלאימים. נראה שלפעמים צבעו של "שביל הזהב" הוא אפור. מהי "אמטרק"? "amtrak" ( - “אמטרק”) היא חברת רכבות שנוסדה בשנת 1971 על ידיהממשל הפדרלי בארצות הברית במטרה לנהל את עמוד השדרה של רשת מסילות הברזלהעוברת בין המדינות בארצות הברית. “אמטרק” מספקת שירותי רכבות נוסעיםורכבות משא והיא מובילה כ – 25 מיליון נוסעים בשנה. למרות תפקידה המרכזישל “אמטרק”, החלק היחסי של החברה בשוק תעבורת הנוסעים הבינעירונית בארצותהברית נמוך מאחוז אחד. האזור העמוס ביותר המנוהל על ידי “אמטרק” הוא מסדרון מסילות הנמצאותבצפון-מזרח ארצות הברית. במסדרון הצפון-מזרחי הושקע חלק יחסי גבוה ממשאביהחברה ונבנתה ספינת הדגל - רכבת בינעירונית מהירה הפועלת מסוף שנת 2000וקרויה "acela". בדרום ארצות הברית, במערב התיכון ובמדינות ההרריות,“אמטרק” היא ספק משני של שירותי תעבורה בינעירוניים – שם רכבות “אמטרק”חולפות בחלק מהערים רק מספר פעמים בשבוע. החזון של “אמטרק” “אמטרק” רשומה בארצות הברית כחברה פרטית, אך היא בבעלות השלטון הפדרליוהמדינות בהן מסילות החברה עוברות. גורלה של החברה תלוי במחוקקים שבקונגרסוברשות המבצעת - הבית הלבן. המצב המיוחד של “אמטרק” הציב אותה במבוכה מיוםהקמתה משום שלנגד עיני מנהליה לא היה חזון ברור, אלא קווי מדיניות סותריםשהשתנו על ידי המדינאים. המדינאים דרשו מ”אמטרק” לבצע מספר משימות - להפעיל שירות רכבות נוסעיםברחבי ארה"ב, להפעיל שירותי רכבות באזורים מיושבים בדלילות כדי לשמור עלהתמיכה המדינית בשירות, לבצע השקעות בתשתית ובציוד לשיפור איכות השירות,בפרט על הצירים המבוקשים, לשמר את תנאי העבודה והסכמי העבודה שבתוקף, לבצעאת כל המשימות ולהפיק רווח. הקושי העיקרי של “אמטרק” מיום הקמתה היה גם לעמוד במשימות שנדרשו ממנה וגםלהפיק רווח כלכלי. קושי זה היה משימה בלתי אפשרית ו”אמטרק” נזקקה לתמיכהשנתית של הממשל. מידי שנה הנהלת החברה הגישה לממשל דרישה לסיוע, והיניקההפכה להרגל שקשה להיגמל ממנו. התמיכה הכספית ב”אמטרק” מיום יסודה, במשך למעלה מ – 34 שנים, “אמטרק” קיבלה סכום כולל שהצטבר לכ –29 ביליון דולר בסובסידיות פדרליות, וביליוני דולרים נוספים מהמדינותהשותפות בחברה. למרות סכומי העתק שניתנו לחברה כתמיכה, החברה מעולם לאהייתה מסוגלת לכסות את הוצאותיה השוטפות, שלא לומר להיות רווחית. בשנים האחרונות כספי התמיכה הממשלתית ב”אמטרק” הגיעו לכ – 1 ביליון דולרלשנה, ובשנת 2005 לכ – 1.2 ביליון דולר. תמיכות אלו כיסו כשליש מהוצאותהתפעול של “אמטרק”.תפעולה של חברת הרכבות מי שציפה כי חברה, היונקת מעטיני הציבור וזוכה למונופולין, תעשה במשאביההכספיים שימוש יעיל ותגמול לציבור ברמת שירות גבוהה מתוך תחושה של שליחותלאומית, התאכזב. מסתבר כי פעילות בתוך בועה המוגנת ממציאות השוק ומתנאיתחרות הביאה תוצאות מאכזבות, וכי הצלחתה של חברה אינה תלויה רק ברמת שכרםושביעות רצונם של העובדים, אלא בעיקר ברמות גבוהות של אמונה, שאפתנותואדרנלין - המתקיימות בסביבה הוגנת ותחרותית. רמת שירות נמוכה - לפי דו"ח ביצוע של “אמטרק” מספטמבר 2004, “אמטרק” רשמהביצועי דיוק של 74.1% בשנת הכספים 2003, כאשר ביצועים אלה ירדו ל – 70.7%בשנת הכספים 2004. בקווים הארוכים רכבות הגיעו לאיחור ממוצע של 6 שעותמעבר ללוח הזמנים. הרכבת המהירה, acela, סבלה מסדרה של תקלות כשהשיא הגיעלאחרונה בהשבתת כל 20 הרכבות המהירות עד הקיץ כתוצאה מגילוי סדקים בדיסקיהבלימה. חוסר יעילות – תפעול הרכבות לוקה בחוסר יעילות. כך לדוגמא לאחר סלילתהרכבת המהירה התגלה באופן מביך כי הרכבת שנבנתה רחבה מידי ועליה להאט אתמהירות הנסיעה המתוכננת בעיקולים כדי למנוע התנגשויות. תחזוקת הקו המהירהוזנחה לרמה המחייבת השקעות גבוהות ביותר. תפעול יקר – עובדי “אמטרק” נהנים מתנאי עבודה ושכר שכמעט ולא מתנהל לגביהםמשא ומתן מאז ייסודה של החברה. למרות מצבה הקשה של החברה, בשנת 2003 היאהעניקה לעובדים השייכים לאחד הארגונים תוספת של 6.6% לשכר. מחירי נסיעה לא מאוזנים – על חלק מהקווים של “אמטרק” נקבעו תעריפים גבוהיםשהבריחו לקוחות למתחרים – אוטובוסים וקווי תעופה, ואילו בקווים אחריםהופחתו המחירים לרמות נמוכות מידי, שאמנם הגדילו את מספר הנוסעים אך גם אתההפסדים. ניתוח כלכלי שנערך הגיע למסקנה שקווי רכבת בהם משך הנסיעה כ – 3 שעותעומדים בתחרות מול חברות התעופה. בקווים בהם משך הנסיעה כ – 5 שעות יתרוןהרכבת גבולי, אך אפשר להצדיק תמיכה ממשלתית סבירה בתועלת של קווים אלובהורדת הגודש והזיהום מהכבישים. קווים בהם משך הנסיעה עולה על 5 שעותנכשלים בתחרות מול התעופה האווירית – קווים אלה משרתים כ – 20% מהנסיעותשל לקוחות “אמטרק”. הסתבר כי כדי לשמר את הנוסעים שנטשו את הקוויםהארוכים, “אמטרק” הגדילה את התמיכה בקווים, שעלתה מאז שנת 2000 למחירהעולה על 214$ לנסיעה. בקו לוס אנג'לס - אורלנדו הגיעה תמיכת החברהבלקוחותיה לסבסוד מגוחך של 466$ עבור כל נוסע בקו. מחקר שנערך בארצות הברית טוען כי בשנת 2002 משלם המסים הפדרלי העניק לכלנוסע רכבת שעבר 10,000 מייל תמיכה כספית בסכום של 200$, בהשוואה ל – 6$סבסוד לנוסע שעבר מרחק זהה בתעופה האווירית ו – 4$ לסבסוד נוסע בקוויאוטובוס לטווחים ארוכים. תחרות – שיעור הנוסעים ב”אמטרק” ירד כתוצאה מתחרות קשה מצד חברות התעופהוהאוטובוסים. הנסיעה ברכבת הפכה לברירה יקרה לעומת החלופות בנסיעות ביןרוב הערים בארה"ב, לרבות בין ניו-יורק לוושינגטון. התוצאה היא ש”אמטרק”מובילה 1/14 נוסעים לעומת אוטובוסים בינעירוניים ו- 1/17 מכמות הנוסעיםבתעופה.משבר הנוכחי מצבה הכלכלי של “אמטרק” והניתוחים הכלכליים ידועים ומפורסמים בציבור. בשנת1979 הנשיא ג'ימי קארטר הורה על סגירת ארבעה מקווי הרכבת של “אמטרק” שנשאוהפסדים. מאז נערכו לחברה תוכניות הבראה שונות ואף נעשו צעדי ייעול והוחלפומנהלים על מנת לשפר את המצב. אך המציאות טופחת על המידע, והמצב - הנתוןלביקורת - נגרר לפשרות לא מוצלחות בין בעלי העניין השונים. בשנת הכספים2002 “אמטרק” הפסידה ביליון דולר, בשנת הכספים 2003 “אמטרק” הפסידה 1.3ביליון דולר, ואת שנת הכספים 2004 סיימה בהפסד של 635 מיליון דולר. נפשו של ממשל בוש קצה במצב המתמשך והתקבלה החלטה נועזת לשלול את התמיכההממשלתית ב”אמטרק” החל משנת 2006 כדי להביא את החברה למשבר חריף ולאיום שלסכנת פשיטת רגל, שימריץ את ההנהלה והעובדים לבצע רפורמה מקיפה. הממשלמעריך כי בדומה למשברים שעברו חברות התעופה האמריקאיות, שהוביל לשידודמערכות ולייעול, כך צפוי לקרות למונופול הרכבת אם יחוש את אימת מבחןההישרדות. הממשל האמריקאי הגיע למסקנה כי רק חרב פשיטת הרגל תנער את הנהלת החברה ואתעובדיה לביצוע שינויים משמעותיים כואבים, תכופף את איגודי העובדים, תגרוםלסגירת קווים לא יעילים, לקביעת נורמות של תחרות, ולמדינות השונות לקבללאחריותן את תפעול חלק מהקווים הלא רווחיים במקום להעמיס נטל על משלםהמסים הפדרלי ועל ציבור הנדרש לספק סבסוד צולב לנסיעותיהם של אחרים. מי שעשוי להכשיל את יוזמת הממשל הוא הסנאט האמריקאי. הקונגרס האמריקאיחצוי בעמדתו ביחס ל”אמטרק”, אך יש בו תומכים לא מעטים להשארת המצב הנוכחי– למרות שהסטטוס-קוו הוא הסיבה העיקרית למשבר בו שרויה החברה. אחדהסנטורים התומכים במצב נימק כי אין כמעט מערכת רכבות נוסעים בעולםהמרוויחה כסף ויכולה להחזיק את עצמה ללא תמיכה ממשלתית. הוא ציין כיההשקעה האמריקאית נמוכה בהשוואה לגרמניה שהשקיעה 9 ביליון דולר ברכבותנוסעים בשנת 2003 לבד.מוסר השכל מוסר ההשכל מסיפורה של “אמטרק” – יש חשיבות להצבת מטרות מדיניות הגיוניות,הוגנות וברורות. יש חשיבות עליונה לשמירה על כללי הוגנות, שוויוןהזדמנויות ותנאי תחרות שווים לכל – ספקי מצרכים ושירותים, ציבור לקוחות,עובדים ומנהלים. יש חשיבות לתחושת השליחות של הפועלים להגשמת מטרה ברורהוצודקת. רק אחרי טיפול בבעיות מהותיות ובתכנים יש יתרון לטיפול במבניםארגוניים ובצורות. בעידן התחבורה המנועית והתעופה, הרכבת היא פשרהתחבורתית לא תמיד מושכת ולא תמיד מוצלחת.

תגיות: 

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת עודד רוט

.