אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

אין פוליטיקה נקיה - פרשת קרח


נסים ישעיהו's picture

רבות הן הדרכים המוצעות לריפוי מחלת השחיתות; כמעט לכל מקיש על מקלדת יש רעיון, והוא אינו שומר אותו לעצמו. מרבית ההצעות לפתרון, יש לומר, כבר הועלו בעבר וחלקן אף נוסו בפועל, אבל השחיתות נראית כהולכת ומעמיקה את אחיזתה במחוזותינו, למרות הניסיונות להדבירה.

ובכל הרעש סביב נושא השחיתות, ספק אם מישהו טרח להגדיר במה בדיוק מדובר; מה נכלל תחת הכותרת 'שחיתות'. כדאי לנסות להבין על מה מדברים; אולי אם נבין מה זו בדיוק 'שחיתות', אולי אז נצליח למצוא את הדרך הנכונה לריפויה.

'שחיתות' זה שם תואר, ודומה כי אינו מופיע בתורה. זו מלה חדשה יחסית. אבל יש פעלים מאותו שורש ובבניינים שונים.

האיזכור הראשון בתורה לשורש ש.ח.ת. מופיע בספר בראשית (ו'):

יב וירא אלקים את-הארץ והנה נשחתה; כי- השחית כל-בשר את-דרכו על-הארץ:

בעקבות זה בא המבול וטיהר את הארץ.

ושוב בספר בראשית (י"ג), מוצאים את הפסוק הבא:

י וישא-לוט את-עיניו וירא את-כל-ככר הירדן כי כלה משקה; לפני שחת ה' את-סדם ואת-עמרה, כגן-ה' כארץ מצרים, באכה צער:

בספר שמות (ל"ב), בעקבות מעשה העגל, קוראים את הפסוק הבא:

ז וידבר ה' אל-משה לך-רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים:

הרמב"ן מסביר: וענין ההשחתה � הריסת בנין.

יש הריסה פיזית ויש הריסה רוחנית; לפני המבול, ההשחתה היא בהתנהגות האנושית וכך גם לפני חורבן סדום ועמורה.

ממשיך להסביר הרמב"ן: ופירוש ההשחתה בכאן, (הוא) הדבר שקראו רבותינו "מקצץ בנטיעות".

אבל לא בכל המקרים � כך מתבטאת ההשחתה; בהחלט יתכן שההשחתה תתבטא בסטיה קלה מן הדרך. רק שהדרך היא ארוכה, וסטיה קלה � מביאה לאבדן כיוון לאחר זמן קצר או ארוך. על כך מזהיר אותנו משה רבנו בנאום הפרידה שלו::

(דברים ל"א) כט כי ידעתי, אחרי מותי כי- השחת תשחתון, וסרתם מן-הדרך אשר צויתי אתכם; וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, כי-תעשו את-הרע בעיני ה', להכעיסו במעשה ידיכם:

דומה, כי בדיוק עלינו מדבר משה רבנו בפסוק הזה. ההשחתה היא לא במה שרואים היום; היום רק רואים את תוצאותיה. ההשחתה היתה מזמן, בסטיה מן הדרך, למרות שאת הרעה � חווים רק כעת, באחרית הימים.

על כך שרע פה � כבר אין הרבה חולקים. עם זאת, עדיין לא מוצאים הרבה כאלה שמזהים את הקשר שבין הסטיה ההיסטורית מן הדרך, לבין הרע שהשתלט פה.

שמעתי אומרים שגם פעם היתה שחיתות, אבל לא בגלוי כל כך. השבתי שזה רק מפני שהר השחיתות גבה כל כך, עד שלא ניתן להסתיר אותו, וכיום � כל תוספת להר הזה, מתגלה מיד ומדיפה צחנה למרחוק.

כיום, המלחמה בשחיתות היא האופנה הכי עדכנית. 'איפה הבושה' קוראות אלינו הדבקיות מחלונות המכוניות. איפה הבושה תלוי את מי שואלים. אלה המואשמים בשחיתות � בכלל לא מבינים מה רוצים מהם, כך שאינם חשים שהשאלה מופנית אליהם. הם בסך הכל פועלים בדיוק בהתאם לכללים של השיטה הפוליטית, המעוגנת בחוקי המדינה. והם גם צודקים. אז אם לא אליהם מופנית השאלה � אל מי כן

הרשו לי להציע בזהירות: שאלה-התרסה זו נועדה להרגיע את המצפון. כאילו, הנה אנחנו בכל זאת עושים משהו נגד השחיתות. ועוד משהו: הלוחמים הגדולים בשחיתות, אולי ישמחו להתחלף עם המושחתים כדי לבער את השחיתות, אבל בתוך זמן קצר עד להפתיע יתברר שהר השחיתות ממשיך לאסוף גובה.

השיטה רבותי, השיטה � היא המזמינה את השחיתות, ואף פותחת לה פתח רחב מאד. פראייר מי שלא נכנס בפתח הזה.

בלי פוליטיקה בבקשה

דומה כי השיטה הפוליטית הנוהגת במקומותינו, היא המשחיתה כל חלקה טובה. לא נאריך בתיאור השיטה הפוליטית, המעוגנת כאמור, בספר החוקים של המדינה; רק נזכיר כי שיטה זו אינה חדשה, והיא זוהתה כהרסנית עוד בשחר ימינו כעם. כתבנו על כך די בפירוט בשנים קודמות, בהתייחס לפרשת השבוע שלנו, ונשתדל להימנע ממיחזור משעמם. רק נביא תזכורת קצרה לפני שנציג את השיטה הפוליטית המתאימה לנו;

(במדבר ט"ז) א ויקח קרח בן-יצהר בן-קהת בן-לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן-פלת בני ראובן: ב ויקמו לפני משה ואנשים מבני-ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי-שם: ג ויקהלו על-משה ועל-אהרן ויאמרו אלהם רב-לכם כי כל-העדה כלם קדשים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על-קהל ה':

התארגנות פוליטית למהדרין; קורח מקים מפלגה חדשה ומפתיע את משה ואהרון בדרישתו לקבל חלק בהנהגה של עם ישראל.

משה מזהיר את קורח ואנשיו כי פניהם לאבדון, אבל הם לא משתכנעים, והם אכן הולכים לאבדון. כאמור, הארכנו בנושא זה בשנים קודמות, וכעת אנחנו מנסים למצוא את הדרך הנכונה; את הדרך לבחור מנהיגות � בלי לפתוח פתח כזה רחב ומזמין, לשחיתות.

לפני כשבועיים קראנו את פרשת 'בהעלותך'; התייחסנו למנהיגותו של משה רבנו, מנהיגות שמבוססת על ענווה עמוקה ועל אהבת ישראל ללא גבולות. אבל גם משה רבנו, לפעמים מתקשה לתפקד בלא עוזרים, מנהיגים זוטרים שיסייעו על ידו:

(במדבר י"א) יא ויאמר משה אל-ה' למה הרעת לעבדך ולמה לא-מצתי חן בעיניך לשום את-משא כל-העם הזה עלי: יב האנכי הריתי את כל-העם הזה אם-אנכי ילדתיהו כי-תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את-הינק על האדמה אשר נשבעת לאבתיו:

המנהיג זועק כי הוא כורע תחת הנטל הכבד, וממשיך:

יד לא-אוכל אנכי לבדי לשאת את-כל-העם הזה כי כבד ממני: טו ואם-ככה את-עשה לי הרגני נא הרג אם-מצאתי חן בעיניך ואל-אראה ברעתי:

טז ויאמר ה' אל-משה אספה-לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי-הם זקני העם ושטריו ולקחת אתם אל-אהל מועד והתיצבו שם עמך: יז וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן-הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו אתך במשא העם ולא-תשא אתה לבדך:

ככה; מהיום להיום לא מערכת בחירות, לא תעמולה, שום כלום ואיך בוחרים את אותם שבעים איש מסתבר שהם כבר נבחרו מקודם; הם היו משרתי ציבור בהתנדבות, עוד בטרם נתמנו לכך באופן רשמי; זהו שה' אומר למשה: אשר ידעת (מקודם) כי-הם זקני העם ושטריו.

וכאשר משה מזכיר את האירוע בנאום הפרידה שלו, הוא אומר:

ט ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא-אוכל לבדי שאת אתכם: י ה' אלקיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב: יא ה' אלקי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם: יב איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם: יג הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם:

ומי נבחר להנהגה מי שהבטיח מה שהעם רצה לשמוע לאו דוקא:

(רבנו בחיי) זקני העם ושטריו , שלקו על הצבור במצרים מיד הנוגשים שהיו מצריים; והשוטרים הללו היו מרחמים עליהן ומקילים מהם עול העבודה, והיו מוכים על כך ע"י הנוגשים, שנאמר (שמות ה) ויכו שטרי בני ישראל , כי הם יודעים להנהיג את העם ולסבול אותם:

רק מי שמוכן להקריב מעצמו, וגם מקריב בפועל, למען הציבור � ראוי להנהיג את הציבור. כאלה יש רבים ב"ה. כל אחד מאיתנו מכיר אנשים כאלה בסביבתו הקרובה, או לפחות קרא עליהם בעיתונים. אלא שבשיטה הפוליטית הקיימת � אין להם שום סיכוי "להתקדם" לעמדת הנהגה, והם גם לא רואים בכך התקדמות. כי הם לא פוליטיקאים.

בהזדמנות קודמת הסברנו, כי הפוליטיקה היא בתם החוקית של השקר והצביעות. אז מה הפלא שזה מגיע להשחתה פשוט לא יתכן אחרת. נקיון כפים בפוליטיקה, זה נגד הטבע.

למלחמה נגד השחיתות, יש אותו סיכוי להצליח כמו למלחמתו של דון קישוט בטחנות הרוח; רק בביטול מוחלט של הפוליטיקה, ניוושע. וכאשר נבטל את הפוליטיקה, נזכה מיד לגאולה האמיתית והשלמה ע"י משיח צדקנו.

ואז באמת יהיה רק טוב ליהודים, וגם לכל האחרים.

נסים ישעיהו, תנועת אור ישראל

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.