אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

אברהם בן עזרא


History

Member for
7 years 6 months

מאמרים מאת

מי חתם את כתיבת התורה?

פורסם: 03/10/2014 - 11:27
מי חתם את כתיבת התורה? [פרשת "וזאת הברכה"] מאת: ד"ר אברהם בן-עזרא התורה מסתיימת בפרשת "וזאת הברכה" בתיאור מותו וקבורתי של משה רבנו, מי שכתבה. הכיצד?

אנטישמיות עכשווית

פורסם: 03/10/2014 - 11:25

מוטיבים של המעטת הנס בפרשת בהעלותך

פורסם: 03/10/2014 - 11:25
פרשת בהעלותך כוללת את סיפור ההתנבאות של שבעים איש מישראל, ואין ספק כי אירוע זה הוא בבחינת נס, ורב הנסתר בו מהגלוי.

ליקויי בניה וירידת ערך הדירה

פורסם: 03/06/2014 - 16:27
ליקויי בנייה וירידת ערך הדירה ד"ר אברהם בן-עזרא דיון בפסק דין חשוב בנושא ליקויי בנייה תוך התייחסות לאי-אלו שינויים שחלו בתקנות התכנון והבנייה לגבי פריטים שנדונו בפסק הדין

הברכה כמתנה

פורסם: 03/08/2009 - 00:00
הפירוש המקובל והידוע של המלה ברכה הוא – איחולי טובה, ואילו הפירוש הפחות ידוע הוא – מתנה. נלמד זאת מן הכתובים: בראשית פרק מ"ט פסוק כ"ח:

השאלת דברי ערך וניצול מצרים?!

פורסם: 01/05/2008 - 02:00
בפרשת "בא", שמות פרק י"א פסוק ב' כתוב:"דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב".בהמשך, ציווי אלוהי זה גם מומש, וכה כתוב בפרשה, פרק י"ב פסוקים ל"ה ל"ו:"ובני ישראל עשו כ

אהיה אשר אהיה

פורסם: 10/07/2007 - 02:00
על פי הספר "אמר אברהם המחבר" מאת א' בן עזרא בהוצאת "אקדמון" ירושלים תשס"ג. להלן מובאת חידתו של הראב"ע [רבי אברהם אבן עזרא] עם פתרונה.

בטרם ההגעה אל לימודי האלוהות

פורסם: 10/05/2007 - 02:00
מבלי להזכיר שמות, נדמה כי על כל צעד ושעל אנו נתקלים בחכמים שהם בעלי תשובות נחרצות לשאלות העומדות ברומו של עולם, ובתשובותיהם ניכר ביטחון מוחלט הגובל באדנות.

כל המוסיף גורע

פורסם: 10/05/2007 - 02:00
להלן דף מתוך הגדה של פסח, שהוצאה לאור על ידי המדפיס הראשון בירושלים הוא הרב ישראל בק בשנת 1862.

כוונת המצווה

פורסם: 09/30/2007 - 02:00
יש לדעת כי תלמידי חכמים צריכים גם להיראות ישרי דרך, ולא רק לקיים את המצוות.

דניאל בגוב האריות

פורסם: 09/25/2007 - 02:00
להלן הסיפור התנ"כי בתרגום מארמית לעברית, תוך סיוע בתרגומו ובפירושו של אברהם אהוביה בייעוץ פרופ' הרב דב רפל [הוצאת "עדי" תשנ"ח]:"...אמרו [החכמים] למלך כי דניאל אשר הוא מבני גלות יהודה, לא שם לבו אל

לגאול את החמס מהתלבטויותיו

פורסם: 09/24/2007 - 02:00
החמס הציע לישראל בדרכים עקיפות, מעורפלות, כמוסות, מוסתרות כי הוא, ארגון הטרור והרצח – ינקוט ברגיעה, שאפשר לכנותה: רגיעת רצח, אך עד מהרה הביעו דובריו התכחשות להצעה זו.

אשת לוט והאמונות התפלות

פורסם: 10/27/2006 - 02:00
אשת לוט

החוליה האבודה

פורסם: 10/25/2006 - 02:00
בספרו של צ'רלס דרווין משנת 1859 מוצא המינים "...בשם המדע" כפי שהובא במאמרי הדן באבולוציה, הועלתה השערה מדעית לפיה מיני בעלי החיים התפתחו זה מזה, ולא נבראו זה שונה מזה

הסייג לתשבחות

פורסם: 10/14/2006 - 02:00
ידועה תורת שלילת התארים של הרמב"ם: האלוהים אינו גשמי, אין לו גוף והוא לא מוגבל במגבלות הגוף, האלוהים אינו נמצא במקום מסוים – הימצאותו אינה מוגבלת, הוא אינו בעל תכונות אנושיות כלשהן כגון: אמיץ-כוח,

שמירת שבת, קיום מצוות ו-מדינת ישראל

פורסם: 10/08/2006 - 02:00
"כי אשמרה שבת, אל ישמרני"[הראב"ע]חוקרי התהליכים ההיסטוריים, מאוחדים בדעה כי שמירת שבת וקיום מצוות התורה היו גורם מכריע בשרידות העם היהודי לדורותיו, על אף המאורעות ההיסטוריים שפקדו את עם ישראל ובמיו

וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם

פורסם: 08/25/2006 - 03:00
בספר שמות, פרק ל"ג פסוק י"ט כתובים המלים שבכותרת, והרלב"ג [רבי לוי בן גרשון] מפרש:

כי לא יחדל אביון מקרב הארץ

פורסם: 08/20/2006 - 03:00
בפרשת ראה, דברים פרק ט"ו פסוק ד', נאמר: "אפס כי לא יהיה בך אביון, כי ברך יברכך ה' בארץ אשר ה' אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה". בהמשך, בפסוק י"א נאמר:

תכלית לימודי גמרא

פורסם: 05/05/2006 - 03:00
למרות שהגמרא נכתבה במקור בארמית, היא תורגמה לעברית והוסברה בידי הרב עדין שטיינזלץ, ואין כיום שום מניעה מללמוד גמרא [תלמוד בבלי] בשפה העברית.

שיטות הרלבג לחיבור מחקרי

פורסם: 02/14/2006 - 02:00
מתוך "מלחמת השם" לרלב"ג, ערוך ומבואר ע"י ד"ר אברהם בן עזרא כחלק מספר שבכתובים.דע כי הסידור בדברים מועיל מאוד להגיע המעיין לתכלית המכוון בדברים ההם, וזה אצלנו לשבע סיבות,

הנצפים ביותר

.