אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

מגילות קומראן - מאמר שני בסדרה - מי כתב את המגילות? התיאוריה האיסיית


קטגוריה: 

במאמר הקודםעל הספר "מגילות קומראן – מבואות ומחקרים" (הוצאת יד בן-צבי, 2009) התיחסנו למחקר המגילות, במאמר שלפנינו נבחן פולמוס המתנהל סביב השאלה מי כתב את שלל המגילות שנחשפו במערות? שאלה המרחפת באויר מעל העוסקים בחקר המגילות. ננסה להציג דעות שונות ביחס לכותבי המגילות ומטרותיהם.

src=http://www.e-mago.co.il/images4/qumran2_community_rule.jpgמגילת סרך היחד

הזרם המרכזי במחקר משייך את תהליך הכתיבה וההטמנה לכת דתית (עדה), מתבדלת, שחיה במדבר יהודה בתנאים קשים ביותר. כת זו מכונה 'כת היחד', על פי הכתוב ב'סרך היחד' (מגילה qs1, המכונה כך על פי השורה הפותחת אותה), במגילה זו נחשפים אורח חיי העדה וחוקיה. הדימיון הרב בין החוקים ואורח החיים המפורטים במגילה זו ובמגילות נוספות ביחד עם הימצאות המגילות והממצאים באתר קומראן שמדבר יהודה, ליד ים המלח, הוביל את החוקרים אל תאורי יוסף בן-מתתיהו את כת 'האיסיים'.

src=http://www.e-mago.co.il/images4/qumran2_josephus2.jpgיוסף בן מתיתיהוכי שלשה מיני חכמי הדת (פילוסופים) נמצאו בקרב היהודים. על האחד נמנים הפרושים, ועל השני - הצדוקים, ועל השלישי - אלה הנקובים בשם איסיים, והם נוהגים חסידות. האיסיים הם יהודים מלידה, אולם הם עולים על יתר היהודים באהבתם איש את רעהו. הם מתנזרים מתענוגי הבשר, בראותם בהם רעה, ולמעלה טובה נחשב בעיניהם למשול ברוחם ולכבוש את יצרם.'

(יוסף בן מתתיהו, מלחמת היהודים)

החוקרים הכותבים בספר "מגילות קומראן" של יד בן צבי טוענים, כמו רוב החוקרים בתחום, שהמגילות (רובן בכל אופן) נכתבו ונוצרו באתר עצמו, כלומר בקומראן או בסביבה הקרובה, על ידי, מי שמכונים בפי החוקרים, כת האיסיים.

מה ידוע לנו על האיסיים?

למען האמת, לא הרבה. בספר "מגילות קומראן" מסכם לנו מגן ברושי (כרך א') את הידוע על אותם איסיים, שנטען כי היו תושבי קומראן. מקורות המידע מתחלקים לשלושה סוגים:

src=http://www.e-mago.co.il/images4/siteofqumran.jpgאתר קומראן1. הממצא הארכיאולוגי – אתר קומראן, אתר צנוע, ממצאים פשוטים, ריבוי מקוואות, ממצאים המצביעים על הסתפקות במועט. כנראה המנזר הראשון בעולם.

2. עדותם של היסטוריונים בני המאה הראשונה לסה"נ, המספרים על כת האיסיים –

יוסף בן מתתיהו מפרט ב'מלחמת היהודים' רבות על מנהגיהם ודרכיהם של מי שהוא מכנה כת האיסיים (אחת משלושה מיני חכמי דת – כדבריו).

"...הם מואסים בחיי עשר, ונפלא הוא שתוף הרכוש אצלם, עד כי לא נמצא בקרבם איש מפלג בנכסים...הם חושבים, כי השמן מטמא את הגוף...והבגדים הלבנים...וכן גם הממנים על כל דבר נבחרים על דעת כלם..."

פילון האלכסנדרוני (20 לפסה'נ עד 50 לסה'נ, פילוסוף יהודי הלניסטי שחי באלכסנדריה במצרים, כתביו נכתבו ביוונית ורובם אבדו) מתאר קבוצה חקלאית, מתבודדת החיה באזור ים המלח, ללא מוצרי תפנוקים ופאר וללא נשים וילדים. הוא מתאר קבוצה המרחיקה עצמה מהעושר, כי העושר משחית. "האיסיים מתחנכים לאהבת אלוהים, לחסידות, ליושר, להנהלת עניני הפרט והכלל, להבחנת הטוב והרע ושאינו טוב ולא רע, במה לבחור ובמה למאוס, שלושה הם העניינים אשר ישימו להם לקו ולמשקולת: אהבת אלוהים, אהבת המוסר, ואהבת הרע,.

src=http://www.e-mago.co.il/images4/qumran2plinyelder.jpgפליניוס הזקןפליניוס הזקן (גיאוגרף רומי בן המאה הראשונה לסה'נ, סופר, חוקר טבע ומפקד בצי הרומאי) מתאר את האיסיים היושבים בצידו המערבי של ים המלח מתחת לעין גדי - '...בצידו המערבי של ים המלח, מחוץ לתחום האדים המזיקים שעל החוף, מתגוררת העדה הבודדת של האיסיים, המופלאה בכל הכתות שבעולם.... מתחת למקום שיבתם הייתה בעבר העיר עין גדי שרק ירושלים עלתה עליה בפוריות אדמתה ובוסתני דקליה...'

במקורות אלה מתוארים, לעיתים באופן הנראה מעט מגמתי, מאפייני הכת ומנהגי הפרישות של חבריה.

3. כתבי היד שנתגלו במערות הסמוכות ליישוב – בין המגילות ניתן לקשר למעלה ממאה מהן לכתבים כתתיים, כלומר כתבים שלא היו ידועים ומקובלים על כלל העם, אלא היו כתבים יחודיים ששימשו את אנשי הכת (העדה) בחיי היומיום ובעבודת האלוהים. [דבורה דימנט (כרך א') בוחנת את מאפייני הכתבים הכתתיים מתוך ניתוח ספרותי-סגנוני]. נראה כי גם מתוך המגילות עולה לפנינו תמונה של עדה דתית חד מינית שדומה כי קיימה בקומראן מבנה ארגוני דמוי מנזר:

'באלה יתהלכו בכול מגוריהם כול הנמצא איש את רעהו. וישמעו הקטן לגדול למלאכה ולממון, ויחד יואכלו ויחד יברכו ויחד יועצו' (סרך היחד,qs1, טור ו, שורות 1-3). מגן ברושי (כרך א') רואה במתיישבים באתר קומראן, סביב שנת 100 לפסה"נ, קהילה יהודית קטנה שפרשה 'מרוב עם' (397q4) ובחרה לחיות בבידוד יחסי הרחק 'מאנשי עול' (qs1).

מה פרוש השם 'איסיים'?

גם שאלה זו נותרת ללא תשובה חד משמעית. יש הגוזרים את מקור השם איסיים מן המילה הארמית 'אסיא', רופאים, אולי מתוך תאורו של יוסף בן מתתיהו כי האיסיים 'שוקדים בכל כוחם ללמוד את ספרי הראשונים ויותר מכולם את הספרים אשר נמצאה בהם תועלת לנשמתם ולגופם. ומהם הם חוקרים ודורשים את תכונות שורשי הצמחים הרפואיים ואת תכונות האבנים' (יוסף בן מתתיהו, מלחמת היהודים)

מגן ברושי(כרך א') מעמיד השערה זו בספק מאחר ובין כל המגילות לא נמצאה שורה אחת העוסקת בעיניני רפואה. גם פילון האלכסנדרוני מנסה לענות על שאלה זו – 'מקצתם נקראים בשם איסיים ומספרם מגיע לארבעת אלפים ומעלה. דעתי אני כי שמם נגזר מלשון חסידות (hosiotes) על שום שהם מעריצי אלוהים באמת ובתמים, ותחת לזבוח זבחי קודש ישאפו לקדושת השם והמחשבה.'

חיי האיסיים/ כת קומראן

src=http://www.e-mago.co.il/images4/qumran2essenes.jpgהאיסיים בטקס טהרה (שחזור של נשיונל ג'יאוגרפיק)אם נצא מתוך ההנחה הבסיסית כי הכת (העדה) שחיה בקומראן ואותם איסיים המפורטים בכתבי ההיסטוריונים, חד הם, כי אז ימצא המתעניין בחייהם הרוחניים של האיסיים מידע רב ומפורט בספר, לדוגמא – בלהה ניצן (כרך א') מפרטת על כתבי הפשרים (פירושים לדברי נבואה בשיטה הנקראת בידי מחבריה 'פשר', ביחס למאורעות היסטוריים בהם מתגשמים או עתידים להתגשם דברי הנבואה), כתבים מתוכם עולות מחשבות פוליטיות ואמונתיות המציירות את תמונת ההסטוריה בזמן כתיבתן. מתוך הפשרים משתקפת קבוצה אפוקליפטית, בעלת השקפת עולם דטרמיניסטית, הרואה בהבטחות הגאולה שבנבואות המקרא תכנית אלוהית למהלך ההיסטוריה ואחרית הימים, והמעריכה ושופטת נבואות אלו בהתאם למאורעות ההיסטוריים בזמנה.

src=http://www.e-mago.co.il/images4/qumran2essenes2.jpgהאיסיים בסעודה קהילתית (שחזור של נשיונל ג'יאוגרפיק)גם חנן אשל (כרך א') רואה בפשרים השתקפות לאירועים היסטורים בחיי הקבוצה שישבה בקומראן, ומדגיש את חשיבותם הרבה של הפשרים למחקר, בהיותם מקור ראשוני הכולל פרשנות אקטואלית למתרחש ולפסוקים. להבדיל ממקורות ידועים של היסטוריונים (כגון יוסף בן מתתיהו) אותם יש צורך לאשש או להפריך.

יהודה שיפמן(כרך א') מתאר לפני הקורא חיבור יסוד הלכתי שהתגלה בשנת 1896 בגניזת קהיר, 'ספר ברית דמשק'. חיבור שעם גילויו עורר ויכוח על כת בלתי ידועה שכפי הנראה חיברה אותו. חשיפת המגילות, בינהן נמצאו קטעים מחיבור זה צרפה גם אותו לביסוס קיומה של הכת, 'כת היחד'. מתוך החיבור אנו יכולים ללמוד על אמונתם ומנהגיהם של חברי הכת.

מנחם קיסטר(כרך ב') מעלה בפנינו את שאלה היחס בין בני האור לבני החושך, בין טוב לרע, שאלת מפתח בכתבים רבים מקומראן וכפי הנראה מרכיב חשוב באמונת העדה.

אז מדוע דווקא איסיים?

דניאל שוורץ(כרך ב') מנסה לענות על שאלה זו. תחילה הוא סוקר, על דרך השלילה, את הכתות הידועות לנו מתקופת בית שני ואת התאמתן לידוע לנו מתוך המגילות, ונשאר בשלב זה עם כת האסיים. את הדימיון בינה ובין העולה מתוך המגילות הוא מרכז בשמונה עקרונות עיקריים:

מקורות היסטוריים

המגילות ואתר קומראן

מיקום

המקורות ההיסטוריים מציינים כי האיסיים התגוררו באזור ים המלח.

המגילות נמצאו באזור ים המלח

נשים

על פי תאורי ההיסטוריונים התגוררו האיסיים ללא נשים.

באתר קומראן לא נמצאו עדויות (בכתבים או בממצאים בשטח) לנוכחותן של נשים.

סדרי קבלה

יוסף בן מתתיהו מתאר תהליך קפדני של קבלת מועמדים לכת.

ב'סרך היחד' שנחשף בקומראן מפורט תהליך מיון וקבלה קפדני לחברות בעדה.

שיתוף כלכלי

יוסף בן מתתיהו מתאר את השיתוף הכלכלי בין חברי העדה והויתור על הון פרטי.

פילון האלכסנדרוני מספר שגם במלבושים שיתפו –

'בחורף יש לרשותם מעילים עבים ובקיץ כותנות זולות וכל הרוצה ליטול את הבגד אשר ירצה, כי מקובל עליהם שמה ששייך לאחד שייך לכול, ומה ששייך לכול שייך לכל אחד'

עדות לשיתוף הכלכלי ניתן למצוא ב'סרך היחד' –

'להיות ליחד בתורה ובהון' (qs1, טור ה, שורה 2).

ספרים קדושים

יוסף בן מתתיהו מדגיש את הספרים המיוחדים לאיסיים, שקיים איסור לגלות את תוכנם לאחרים.

המגילות שנחשפו בקומראן, חלקן בלתי מוכרות, הולמות עדות זו.

סגפנות ומשמעת

גם יוסף בן מתתיהו וגם פילון האלכסנדרוני מדגישים את צניעותם וסגפנותם של האיסיים. לדוגמא:

איסור המופיע בדברי יוסף בן מתתיהו מתייחס לאיסור האיסיים על יריקה 'לעיני כול'.

מתוך המגילות עולים חוקי צניעות וסגפנות של הקבוצה.

דוגמא לכך ניתן לראות באיסור המפורט ב'סרך היחד' על איסור יריקה ברשות הרבים.

יחס למקדש ולקורבנות

גם פילון האלכסנדרוני וגם יוסף בן מתתיהו מצביעים על בעיתיות בתחום זה, או בגלל שהקפידו על ענייני הטהרה או מפני שהעדיפו את טהרת השכל על פני הקורבנות.

במגילות קומראן ניתן למצוא ביטויים של הסתייגות מעבודת המקדש והעדפת תחליפים רוחניים.

אמונה בגזרה קדומה

לפי יוסף בן מתתיהו האמינו האיסיים שהכל צפוי ונגזר מראש.

ב'סרך היחד' ניתן למצוא עדות לאמונה זו.

src=http://www.e-mago.co.il/images4/qumran2essenes3.jpgהאיסיים כותבים מגילות (שחזור של נשיונל ג'יאוגרפיק)ברור שלא הכל מתאים ומשתלב. דוגמא לכך ניתן למצוא בעיסוק הרב, מצד אחד, של יוסף בן מתתיהו ביתד הניתן לכל מועמד, לצורך עשיית הצרכים באזור המבודד מהכלל, ומצד שני ניצבת השערת החופרים כי ניתן למצוא בקומראן עדות לקיומם של שירותים ציבוריים. ניכר כי רב הדימיון בין אנשי כת המגילות ובין כת האיסיים המתוארת במקורות, ברור אף כי ניתן למצוא ביניהן הבדלים, חלקם ניכרים לעין וחלקם ניסתרים לנו, המתבוננים בממצא ממרחק של אלפיים שנה, אך אין בכך כדי לשלול את הקשר ביניהם.

מדוע לא איסיים?

ישנן גם דעות אחרות, השוללות את הקשר בין תושבי קומראן או כותבי המגילות ובין אותה כת האיסיים. ראשית מתייחסים השוללים קשר זה לשיוך כלל המגילות, שנחשפו במערות קומראן, לאותה הקבוצה, לטענתם לא ניתן לטעון כי כלל הכתבים שנחשפו (למעלה מ- 900 מגילות שונות) נכתבו על ידי אותה קבוצה, או נכתבו כולם באתר קומראן עצמו. לטענת רובם נובע הקישור בין המגילות לאיסיים מצרוף מקרים, שגרם לכך שהמגילה הראשונה שנחקרה על ידי פרופ' אליעזר סוקניק בתחילת המחקר, הייתה 'סרך היחד', המתארת כאמור עדה בעלת מאפיינים הקרובים מאוד למתואר אצל יוסף בן מתתיהו, כמאפייני כת האיסיים. צרוף מקרים זה גרר, על פי הטענות, את יצירת הקשר בין השניים והמחקר מאותה נקודה והלאה התבסס על זיהוי זה. קושי נוסף בזיהוי המגילות עם כת האיסיים נובע מכך שבשום מקום לא מוזכרת במגילות המילה 'איסיים', המגילות מדברות על עדה (סרך היחד), אך אין מצויין שם/כינוי העדה.

פרופ' נורמן גולב, חוקר המגילות הגנוזות מאוניברסיטת שיקאגו, מחזיק בתיאוריה השוללת את כתיבת המגילות על ידי האיסיים, לטענתו נכתבו המגילות בירושלים והוברחו לקומראן מירושלים בתקופת המרד הגדול.

גם ד"ר יצחק מגן, קצין מטה לארכיאולוגיה, שחפר בקומראן במשך עשר שנים, מחזיק בדעה זו - "המגילות הן תוצאה של הבריחה מירושלים ומאזורים אחרים שהיו מיושבים בצפיפות ביהודים".

התיאוריה המעניינת ביותר על כותבי המגילות היא זו הגורסת כי האיסיים לא היו ולא נבראו וכי את המגילות כתבו בני עדה המשתייכים לכוהנים מזרע בני תדוק. על כך נדבר במאמר נפרד.

והאמת? האמת חמקמקה היא , שכן את האמת ההיסטורית מוצא כל חוקר דרך משקפי חינוכו, השקפותיו ואפילו הדעות הקדומות שלו. בעיני, עצם החיפוש הוא מרתק.

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.